Công ty Phương Nam kính gửi Quý khách bảng giá camera quan sát. Vui lòng tải file Bảng giá camera quan sát.

Camera Demo

Hình ảnh và âm thanh trực tiếp từ camera.
Xem tốt nhất trên Intenet Explorer.


Foscam FI8905W
User: user
Password: foscam


Foscam FI9821P
User: user
Password: foscam


Foscam FI9831P
User:
user
Password: foscam